?
سولدوزلو
اذربايجان
+ به یه ن

جناب خامنه اي، نمايندگان مجلس، سياستمداران و فعالان ايران محور(!)، شايد هنور ندانسته ايد كه "گذشته" در تاريخ مانده و ما در قرن 21 زندگي مي كنيم و قرن بيست و يكم قواعد بين المللي خاصي دارد كه بايد به آن تن در دهيد.

مي دانيم كه خاك پر گهر آذربايجان، زماني، چه در شمال و چه در جنوب رود خروشان آراز اشغال شده بود. فرقي براي ما نمي كرد كه خاك ما را روسيه تزاري اشغال كرده باشد، يا اتحاد جماهير سوسياليستي و يا ايران اشغال كرده باشد.

به هر حال، اكنون، آذربايجان شمالي استقلال خود را در همه زمينه ها بدست آورده، حاكميت و دولت خود را دارد. دولتي كه همه كشورهاي جهان موجوديت آن را پذيرفته و به استقلالش احترام مي گذارند. شما هم بايد زانو زده و عليرغم خواست قلبي تان، به اين كشور، پرچم و ملتش سر خم كنيد و با اين واقعيت كنار بياييد و گر نه، با ملت آذربايجان در شمال - جنوب از يك طرف، مردم و دولت هاي دموكرات دنيا از ديگر سو، مواجه خواهيد شد.

اما متاسفانه مردم و سرزمين هاي آذربايجان شمالي در اشغال شماست. شما اين ملت و سرزمين هايش را مستعمره كرده ايد و چپاول مي كنيد. شمايي كه نه خدا، نه انسانيت و نه حقوق بشر مي شناسيد و نه به خواست و اراده انسان ها احترام مي گذاريد. خواست و اراده اي كه دهه ها است خود را به انواع و اقسام مختلف نشان داده و شما با گلوله، طناب دار و آتش زدن كتاب هايش، جوابش را داده ايد.

چند روزي است كه قيافه دموكرات به خودتان گرفته ايد و نقشه مي كشيد كه چگونه آذربايجان شمالي را به زير استعمار خود بياوريد و مي خواهيد به آذربايجان شمالي پيشنهاد بدهيد كه براي پيوستن به ايران، در رفراندمي شركت كنند.

مگر شما به رفراندم و نظر مردم هم اعتبار قايل هستيد؟ كي اين چرخش در انديشه هاي شما پديدار شده است و خواست مردم برايتان اهميت پيدا كرده است؟

البته كه ملت آذربايجان شمالي استقلال را نمي دهد تا استعمار را بپذيرد و به همين سادگي به شما "غلط زيادي موقوف!" مي گويد و ايده يتان را به سخره مي گيرد.

از طرف ديگر، آيا اين افكار شما نشان نمي دهد كه در شرايطي كه توان نظامي داشته باشيد، به اشغال نظامي آذربايجان اقدام خواهيد كرد؟

آيا سال ها نيست كه به جاي واژه مقدس "آذربايجان" از كلمه "آران" استفاده نمي كنيد؟ آيا شما در شهرهاي مركزي آذربايجان جنوبي، كنگره هايي در رابطه با شمال يا به قول خودتان "آران" برپا نمي كنيد؟

اگر واقعا با آذربايجان و آذربايجانيان در دو طرف رود آراز دشمني نداريد، چرا در باره ارمنستان و ديگر نقاطي كه يك زماني تحت اشغال حاكميت ها و سلسله هاي تورك مسلط بر ايران بوده و سپس به اشغال روس ها در آمده، به صراحت سخن نمي گوييد؟

مگر نه آن كه هميشه نگران استقلال آذربايجان جنوبي و تحت استثمار خودتان هستيد؟ و هر چه زمان براي استقلال آذربايجان جنوبي نزديكتر مي شود، فشار عصبي شما هم افزايش مي يابد و عكس العمل هاي غير عقلاني و عصبي تان هم بيشتر مي شود.

مگر شما رهبر و نمايندگان ايران استعمارگر نيستيد؟ و مگر ادعا نمي كنيد كه تاريخ واگذاري آذربايجان به روس هاي تزاري بسر آمده است؟ چرا اسناد ادعايتان را ارائه نمي كنيد؟

از ديگر سو، مگر مهمتر از برسميت شناخته شدن استقلال يك ملت-دولت، قرارداد بين المللي ديگري هم هست كه شما مي خواهيد بر عكس اراده و خواست آن ملت-دولت و آن هم در صحنه بين المللي رفتار كنيد؟

يا مي خواهيد آذربايجان شمالي را در سايه بمب اتم خيالي تان اشغال كنيد؟

ملت آذربايجان جنوبي، گر چه تحت اشغال شماست اما ملتي صلح طلب و صلح جو هست و البته در شرايط بين المللي كنوني، نمي خواهد دست به سلاح برده و خون بريزد و گر نه اين توان و قدرت را دارد.

اما آيا در گفتار و پيشنهاد سياسي خودتان صادق هستيد؟

آيا به حقوق ملت ها براي جدايي از يك كشور و پيوستن به كشور ديگر و يا كسب استقلال از يوغ استعمار دولتي، ايمان داريد؟

آيا به حق تعيين سرنوشت ملت ها بر اساس آرايشان، احترام مي گذاريد؟

شايد در سايه همين تغيير نگرشي كه در شما رخ داده، است كه به ملت و دولت آذربايجان شمالي پيشنهاد كرده ايد كه در رفراندمي جهت پيوستن يا نه پيوستن به ايران شركت كنند.

لكن، ما در آذربايجان جنوبي، اين پيشرفت فكري و سياسي در شما را به فال نيك مي گيريم و پيشنهاد و خواستمان از دبير كل سازمان ملل متحد را (اگر تا كنون نديده و نخوانده ايد را) به شما ياد آوري مي كنيم. شايد "حق تعيين سرنوشت" را براي ملت آذربايجان جنوبي تحت اشغال ايران هم برسميت بشناسيد.

چه شما بپذيريد يا نپذيريد، ما ملت آذربايجان جنوبي، خودمان را ملتي تحت اشغال ايران مي دانيم و براي استقلالمان از زير يوغ ايران شما، فعاليت صلح آميز مي كنيم اما بر عكس شما، ما ملت آذربايجان جنوبي، واقعا، هم به حقوق انسان ها و هم به حق تعيين سرنوشت ملت ها بر اساس قوانين بين المللي اعتقاد داريم و مي پذيريم و به اراده ملت ها هم احترام مي گذاريم.

بر اساس همين احترام به اراده و خواست ملت ها براي "تعيين سرنوشت ملي خود"، تعدادي از احزاب و جمعيت هاي ملت آذربايجان جنوبي در تبعيد از وطن، سندي را به رئيس كنوني سازمان ملل تقديم كرده و از او خواسته اند تا براي تامين شرايط شركت تك تك مردم آذربايجان جنوبي در رفراندمي براي استقلال از ايران تلاش بكند.

اگر شما در احترام به حقوق ملت ها، اراده و خواست آنان و حق تعيين سرنوشت از طرق صلح آميز اعتقاد داريد، با جناب بان كي مون در همين زمينه همكاري كرده و اجازه بدهيد كه ملت آذربايجان جنوبي براي آينده خود و در مقابل چشمان ميلياردها انسان تصميم بگيرد. ما به اين تصميم ملت آذربايجان جنوبي (هر چه باشد = ماندن در زير استعمار ايران و يا استقلال از ايران) سر تسليم فرود خواهيم آورد.

خلاصه نامه احزاب استقلال طلب آذربايجان جنوبي به جناب بان كي مون اين است: ما مي خواهيم از راه يك رفراندم آزاد، خواست ملت آذربايجان جنوبي براي استقلال از ايران را به راي همين ملت بگذاريم. ما را ياري كنيد.

جناب آيت الله علي خامنه اي و نمايندگان ملت هاي ايران، آيا توان داريد كه تن به يك رفراندم در راه حق تعيين سرنوشت ملت آذربايجان بدهيد؟


بؤلوم :
یکشنبه 25 فروردین 1392


بؤلوم لر
     
يارپاق لار
سايغاج
  • ايندي بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نين گؤروشو :
  • بو آيين گؤروشو :
  • باخيش لار :
  • يازي لار :
  • يئنيله مه چاغي :
نقشه آذربايجان
?
?
 
?